Seitai moedigt je aan om terug te vechten tegen COVID-19

In the midst of the Coronavirus pandemic (COVID-19), many people are afraid to wonder if they have become infected with the virus and some are struggling with no effective drug for it at home.

Even under these difficult situations, so many alternative therapists try to encourage people by introducing potentially effective ways to save yourself by maximizing your own natural strength. What I want to introduce to you is Seitai.

“Seitai” is a traditional Japanese therapy and it is a kind of massage and exercise in a broad sense, not a medical treatment. So it is not possible to cure a disease with Seitai. However, it has quite unique techniques and theories, because Seitai has had collective clinical experiences with the aim of “curing diseases by bringing out the person’s innate power” since ancient times when there were no medical devices or effective medicines.

As a Seitai practitioner, I think this traditional Seitai knowledge should be especially helpful during this difficult time and decided to introduce some practical techniques that you can try at home. It would be more than happy if you find something good from this article.

The article is structured as follows:

 1. Richtlijnen voor medisch consult (medisch en Seitai’s standaard)
 2. Waarom de longen ontstoken raken
 3. Seitai’s benadering van longontsteking
 4. Gestoomde handdoek op het sleutelbeen
 5. Bevestig sleutelbeenderen
 6. Herstel van longontsteking
 7. Conclusie (omgaan met nieuwe virusgolven na golf)

 

1. Richtlijnen voor medisch consult

Onnodig te zeggen, volg de instructies voor het voorkomen van infectie en de standaard van consultatie van medische instellingen die door medische instellingen in elk land wordt verstrekt.
Daarom zal ik opschrijven hoe Seitai de mogelijkheid van longontsteking (en tuberculose) beoordeelt.

Bepaal uw gezondheid door middel van de meetmethode „vier slagen per ademhaling”

Zelfs met hoge koorts, als je ademhaling overeenkomt met je hartslag, heb je een goede kans om te herstellen met je zelfherstellende vermogen, maar als je ademhaling oppervlakkig is, zal je geen zuurstof meer krijgen, wat aangeeft dat je toestand aan het veranderen is kritiek.
In een gezonde toestand slaat een persoon 4 keer per ademhaling. Als het afneemt tot ongeveer 2 keer of minder, wordt de toestand van de persoon beschouwd als een noodtoestand (SARS, longontsteking, tuberculose, enz.).
De polsslag van 3 keer per ademhaling suggereert dat je voorzichtig moet zijn.
De polsslag van meer dan 4 keer wordt niet als een probleem beschouwd.

Zo meet je het:

 1. Meet een minuut lang je adem
 2. Neem een ​​minuut de pols
 3. Verdeel de hartslag door de ademhalingsfrequentie

2. Waarom de longen ontstoken raken

Ontsteking is een biologische afweerreactie tegen afwijkingen. In dit geval kunnen uw longen, tegen het nieuwe virus SARS-Cov-2, ontsteken om veel witte bloedcellen te sturen, dode cellen te verwijderen en zo nodig nieuwe cellen te laten groeien.
Daarom is het niet wenselijk om deze ontsteking te stoppen. Er zijn echter enkele uitzonderingen waar medische maatregelen worden genomen om deze ontsteking te verminderen als de immuniteit een overreactie kan veroorzaken en gezonde longcellen (cytokine storm) kan vernietigen, wat resulteert in acute ademnood.
Zoals ik al zei, Seitai is geen medische behandeling en medicijnen kunnen niet worden gebruikt. Het heeft echter zijn eigen aanpak om hiermee om te gaan door de ‘kracht van de ademhaling’ van de patiënt naar voren te brengen.

3. Seitai’s benadering van longontsteking

De pectoralis major speelt een belangrijke rol in de vele spieren die bij het ademen betrokken zijn. En sleutelbeen hangt de borstspier als een gordijnrail. De pectoralis major gebruikt het sleutelbeen als ondersteuning bij het ademen, maar naarmate de longen meer belast worden, wordt het steeds vermoeidder en verliest het de veerkracht, omdat het de ademhaling niet kan ondersteunen.
Op dit punt wordt de pectoralis major dun en zwak en voel je het sleutelbeen dat het stijf hangt als je het aanraakt vanwege de stijfheid van de omliggende weefsels (ligament, pezen).
Als het gewricht nabij de keel, het sternoclaviculaire gewricht genoemd, stijf wordt en niet kan bewegen, wordt de keel strakker en kan er niet worden ademen, wat aangeeft dat u zich in een gevaarlijke toestand bevindt.
Daarom moet je het sleutelbeen, met name het sternoclaviculaire gewricht, ontlasten en zijn eigen functie terugwinnen om te dienen als ondersteuning voor de beweging van de pectorails major van uitzetten / samentrekken.

4. Een gestoomde handdoek op sleutelbeen

Sleutelbeen is een zeer delicaat onderdeel en besteedt zelfs extra zorg aan professionals bij de behandeling. Dus hier zal ik de veiligste manier voor iedereen introduceren, namelijk om een ​​gestoomde handdoek op de borst te leggen.

Gestoomde handdoekmethode

 1. Maak een dikke handdoek klaar van ongeveer 85 cm x 35 cm.
 2. Vouw de handdoek iets groter dan de palm van de hand van de patiënt.
 3. Dompel onder in water en knijp erin zodat er zoveel vocht uitkomt dat het water niet druppelt.
 4. Verwarm dat. Als je het te heet vindt, laat het dan afkoelen tot de temperatuur om brandwonden te voorkomen.
  – Gebruik een magnetron … Verwarm gedurende 60 tot 90 seconden.
  – Gebruik heet water … Dompel onder in heet water en knijp in met rubberen handschoenen om brandwonden te voorkomen (het is nog veiliger met rubberen handschoenen over katoenen handschoenen.)
 5. Breng het aan op de bovenste borst. De temperatuur moet iets hoger zijn dan alleen comfortabel, maar lager dan broeien.
 6. Warm dezelfde handdoek op nadat deze is afgekoeld (ongeveer 4 minuten)
 7. Leg het opnieuw op het gebied. Herhaal het 3-5 keer.

(Na het toepassen van deze methode kunt u tijdelijk harder hoesten, als een helende reactie. Probeer hoest niet te onderdrukken.
Volg deze instructie strikt op en gebruik in plaats daarvan geen hot pack of een wegwerpverwarmer. Raadpleeg dit artikel voor de specifieke reden hiervan.)

Deze stijging en daling van de temperatuur veroorzaken de uitzetting en samentrekking van de spieren, wat op zijn beurt de uitzetting en samentrekking van de longen induceert. Normaal gesproken zou dit de ademhaling gemakkelijker moeten maken. Als dit pijn doet, stop het dan gewoon.

5. Bevestig sleutelbeenderen

Een iets moeilijkere techniek is om een ​​helper te hebben om de sleutelbeenderen met beide handen vast te maken om het gebied rond het sternoclaviculaire gewricht los te maken.
Op de afbeelding hierboven staat “L (blauw)” voor de linkerhand en “R (lichtblauw)” voor de rechterhand. Leg eerst uw rechterhand op de bovenborst van de patiënt en maak deze vervolgens stevig vast met de linkerhand.

De sleutelbeenderen van de patiënt met moeilijke ademhaling zijn stijver geworden, maar als u ze strakker maakt, wordt de ademhaling gemakkelijker (dit klinkt misschien vreemd, maar heeft u uw pols nooit vastgemaakt als u pijn voelt na het spelen van tennis of andere sporten? zou het in principe verlichten.)

Er is geen regel voor hoe lang u hem moet vastmaken, maar houd hem ongeveer 30 seconden vast en laat langzaam uw handen los wanneer de ademhaling van de patiënt enigszins kalm wordt.
Zorg ervoor dat de helper het evenwicht houdt tussen de rechterkant en linkerkant van het lichaam van de patiënt en niet wiebelt.

6. Herstel van longontsteking

In Seitai zeggen we: “Gebruik de armen (draag geen zware dingen) gedurende 1 jaar na longontsteking niet.”
De biceps sluiten aan op het schoudergewricht, dat aansluit op het sleutelbeen en een belangrijke rol speelt bij het ondersteunen van de borst. Daarom zal het gebruik van armen voor een volledig herstel van de longen de ribben verlagen, wat de longen naar binnen drukt en het herstel van de longen belemmert, of daarmee de vitaliteit van het hele lichaam.

Ter informatie: uw palmhuid vertelt veel over het herstel van de longen, aangezien de palm nauw verwant is aan de longen. U zult merken dat de huid van de handpalmen na een longontsteking een tijdje schilfert. Dit wordt “rui van longen” genoemd, een teken van herstel.

7. Conclusie

Op dit moment is het nieuwe coronavirus over de hele wereld verspreid. Ook hebben we in het verleden de uitbraak van SARS, MARS of Spaanse griep gezien. Besmettelijke ziekten hebben de mensheid altijd aangevallen en zullen in de toekomst blijven bestaan. Hoewel het ongetwijfeld cruciaal is om de overdracht via de volksgezondheid te voorkomen en / of uit te stellen en te behandelen met geavanceerde geneeskunde, is het even belangrijk “om de vitaliteit van individuen te versterken”.

The treatments described in this article have been applied to respiratory symptoms such as common pneumonia, asthma, etc. Therefore, it may also apply to COVID-19. I hope Seitai’s wisdom helps people in the world.

If you have any questions or experiences about this article, please contact me.

Seitai encourages you to fight back against COVID-19

In the middle of the Coronavirus (COVID-19) pandemic, many people are in fear wondering if they got infected with the virus and some are struggling against it at home with no effective medicine available yet.

Even under these difficult situations, so many alternative therapists are tying to encourage people by introducing possibly effective ways of saving yourself by maximizing your own natural strength. What I would like to introduce you is, Seitai.

“Seitai” is a Japanese traditional therapy, and it is a kind of massage and exercise in a broad sense, not medical treatment. So it is not possible to cure any disease with Seitai. However, it has quite unique techniques and theories, because Seitai has accumulated collective clinical experiences for the goal of “heal diseases by bringing out the innate power of the person” since old times when there were no medical equipment or effective medicines.

As a Seitai practitioner, I think this traditional Seitai knowledge should be useful especially during this difficult time and decided to introduce some practical tequniques you can try at home. It would be more than happy if you find any good out of this article.

The article is structured as follows:

 1. Guidelines for medical consultation (medical and Seitai’s standard)
 2. Why the lungs get inflamed
 3. Seitai’s approach to pneumonia
 4. Steamed towel on the collarbone
 5. Fasten collarbones
 6. Convalescence of pneumonia
 7. Conclusion (to cope with new virus wave after wave)

1. Guidelines for medical consultation

Needless to say, follow the instructions on how to prevent infection and the standard of medical institution consultation provided by medical institutions in each country.
On that premise, I will write down how Seitai judges the possibility of pneumonia (and tuberculosis.)

Determine your health by „four beats per breath” measurement method
Even with a high fever, if your breathing rate corresponds to your pulse rate, you have a good chance of recovering with your self-healing ability, but if your breathing is shallow, you will be deprived of oxygen, which indicates your condition is becoming critical.
In a healthy condition, a person beats 4 times per breath. If it decreases to approximately 2 times or less, the person’s condition is considered as a state of emergency (SARS, pneumonia, tuberculosis, etc.).
The pulse at 3 times per breath suggests that you need to be cautious.
The pulse at more than 4 times is not considered as a problem.

Here’s how to measure it:

 1. Measure one’s breath for one minute
 2. Take one’s pulse for one minute
 3. Divide heart rate by respiratory rate

2. Why the lungs get inflamed

Inflammation is a biological defense reaction against abnormalities. In this case, against the new virus called SARS-Cov-2, your lungs may inflame to send many white blood cells, remove dead cells and grow new cells, as necessary.
Therefore, it is not desirable to force this inflammation to stop. There are some exceptions, however, where medical measures are taken to reduce this inflammation if immunity may cause an overreaction and destroy healthy lung cells (cytokine storm), resulting in acute respiratory distress.
As I mentioned, Seitai is not a medical treatment and medicine cannot be used. However, it has its own approach to deal with it by bringing out the patient’s “the power of breathing”.

3. Seitai’s approach to pneumonia

The pectoralis major plays an important role in the many muscles that are involved in breathing. And collarbone is hanging the pectoralis major like a curtain rail. The pectoralis major uses the collarbone as a support to help breathing, but as the strain on the lungs increases, it becomes increasingly fatigued and loses the resilience, unable to support breathing.
At this point, the pectoralis major gets thin and weak, and you feel the collarbone that hangs it stiff when you touch it due to the stiffness of the surrounding tissues (ligament, tendons).
In particular, if the joint near the throat called the sternoclavicular joint becomes rigid and cannot move, the throat is tightened and breathing cannot be performed, indicating you are in a dangerous condition.
Therefore, you need to relieve the collarbone, especially the sternoclavicular joint, and regain its own function to serve as a support for the pectorails major’s motion of expanding/contracting.

4. A steamed towel on collarbone

Collarbone is a very delicate part, and takes extra care even for professionals when they treat. So, here I will introduce the safest way for anyone, which is to put a steamed towel on the upper chest.

Steamed Towel Method

 1. Prepare one thick towel which is about 85 cm × 35 cm.
 2. Fold the towel in a size somewhat larger than the palm of the patient’s hand.
 3. Immerse in water and squeeze it leaving moisture to the extent that water does not drip.
 4. Heat that up. If you find it too hot, let it cool to the temperature to avoid a burn.
  – Use a microwave … Heat up for 60 to 90 seconds.
  – Use hot water … Immerce in hot water and squeeze with rubber gloves to prevent a burn (it is even safer with rubber gloves over cotton gloves.)
 5. Apply it to the upper chest. The temperature should be a bit higher than just comfortable, but lower than scalding.
 6. Warm up the same towel after it has cooled down (about 4 minutes)
 7. Lay it on the area again. Repeat it 3 – 5 times.

(After applying this method, you may cough harder temporarily, as a healing reaction. Please try not to suppress coughs.
Please strictly follow this instruction and do not use a hot pack or disposable warmer instead. Refer to this article for the particular reason of this.)

This rise and fall of the temperature induce the expansion and contraction of the muscles, which in turn induces the expansion and contraction of the lungs. Normally, this should help breathing easier. If this gives you pain, simply stop it.

5. Fasten collarbones

A bit more difficult technique is, to have a helper to fasten the collarbones with both hands to loosen the area around the sternoclavicular joint.
On the image above, „L(blue)” represents the left hand and „R(light blue)” the right hand. Firstly, put your right hand on the patient’s upper chest and then fasten it tightly with the left hand.

The collarbones of the patient with difficult respiration have gotten stiffer, but tightening them will make the breathing easier (this may sound strange, but haven’t you ever fastened your wrist when you feel pain on it after playing tennis or other sports? Fastening joint would relieve it, in principle.)

There is no rule for how long you should fasten it, but keep it about 30 seconds, and slowly release your hands when the patient’s breathing becomes slightly calm.
Ensure that the helper keeps the balance between the right side and left side of the patient’s body and does not wobble.

6. Convalescence of pneumonia

In Seitai, we say “Do not use the arms (don’t carry heavy things) for 1 year after pneumonia.”
The biceps connect to the shoulder joint, which connects to the collarbone and plays an important role in supporting the chest. Therefore, using arms before a full recovery of lungs will lower the ribs, which compresses the lungs inside and hinders the recovery of the lungs, or equivalently vitality of the whole body.

For your information, your palm skin tells a lot about the recovery of lungs since palm is closely related to lung. You may notice that the skin of the palms flakes off a while after pneumonia. This is called “molting of lungs”, a sign of recovery.

7. Conclusion

At this moment, the novel coronavirus is all over the world. Also, we have seen the outbreak of SARS, MARS or Spanish flu in the past. Infectious diseases have always attacked humanity and will have continued in the future. While it is undoubtedly crucial to prevent and/or delay the transmission through public health and treat it with sophisticated medicine, it is equally important “to enhance the vitality of individuals”.

The treatments described in this article have been practiced for respiratory symptoms such as ordinary pneumonia, asthma, etc. Therefore, it may be applicable to COVID-19, too. I hope the wisdom of Seitai helps people in the world.

If you have any questions or any experiences to share regarding this article, please contact me.

整体法は新型コロナに何ができるか

現在、自分が新型コロナにかかっているか分からず不安だったり、まだ特効薬が無いため自宅で闘病せざるを得ない方も少なくないようです。

「整体法」は日本の伝統的な代替療法ですが、医療ではないので何か病気を治せるという事はありません。しかし、現在のように良く効く薬や医療設備もない時代から、「個人の自然治癒力を最大限引き出す」ことで病気に対処しようと長い間積み上げられてきた、臨床経験に基づいた独自の技術と理論を持っています。

この世界的な新型コロナウイルスの流行に際し、むしろ伝統的な整体の知恵が役に立つのではと思い、それらの技術の中からご家庭でできる簡単なものをご紹介する事にいたしました。

 1. 医療機関受診の目安(医学的基準と整体的基準)
 2. なぜ肺が炎症を起こすのか
 3. 肺炎の時、整体ではどう対処するか
 4. 鎖骨への蒸しタオル
 5. 鎖骨よせ
 6. 肺炎の予後
 7. 終わりに(次々と襲いかかる新型ウイルス)

1、医療機関受診の目安

言うまでもありませんが、各国の医療機関が感染予防対策と医療機関受診の目安を発表していると思います。そちらを順守なさって下さい。
その前提で、整体ではどのように肺炎(や結核)を判断するか、その方法を書いておきます。

一息四脈の法
高熱が出ていても、脈拍数に対して呼吸数が対応していれば酸素の供給ができているので自己治癒力で回復に向かうことが可能ですが、呼吸が弱ってくると酸素が欠乏し、危険な状態に近づいて行きます。

健康な状態では、人は1回の呼吸あたり4回脈を打つと言われています。これが呼吸1回あたり脈拍が、
2回前後になると危険な状態(SARS, 肺炎、結核など)と見なされます。
3回だと要注意。
4回か、それ以上になる分にはあまり問題視されません。

測り方としては以下のようになります。

 1. 一分間、呼吸数を測る
 2. 一分間、脈拍を測る
 3. 呼吸数で心拍数を割る

2、なぜ肺が炎症を起こすのか

「炎症」とは異常に対する生体防御反応です。今回であればSARS-CoV-2という新型ウイルスに対して、肺が炎症を起こして白血球をたくさん送り込んだり、死んだ細胞を取り除いたり、新しい細胞を増殖させたりしています。
ですから炎症を無理に止める事は望ましくありませんが、例えば免疫が過剰反応を起こして健康な肺細胞まで破壊してしまう(サイトカイン・ストーム)ような場合は、急激な呼吸困難を起こすため炎症を抑える医療措置が取られるようです。

整体には、医療ではないので薬が使えないため、患者本人の「呼吸する力」を引き出す事で対処する方法が伝わっております。

3、肺炎の時、整体ではどう対処するか

体には呼吸を助ける筋肉がたくさんありますが、その中でも重要な役割を果たしている筋肉が大胸筋です。そして、大胸筋をカーテンレールのように吊り下げているのが鎖骨です。大胸筋は鎖骨を支えにしながら呼吸を助けていますが、肺の負担が大きくなってくると、だんだん疲労して弾力を失ない、呼吸を助けられなくなってきます。この時、大胸筋は痩せて弱々しくなっていますし、それを支える鎖骨は周辺組織(靭帯、腱)の硬直によって、触れてみると骨自体が硬く感じられます。

特に、胸鎖関節という喉に近い所にある関節が硬直して動かなくなってくると喉が締め付けられて、呼吸ができなくなり危険です。そのため、鎖骨、特に胸鎖関節を弛めて大胸筋の伸縮を支える力を取り戻すことが対処法となります。

4、鎖骨への蒸しタオル

鎖骨は非常にデリケートな箇所ですので、プロでも操作が難しいところです。ですので、ここでは一番安全で誰にでもできる「鎖骨周辺に蒸しタオルを当てる」方法をご紹介します。詳しい場所は、後述する「鎖骨よせ」と同じあたりです。

蒸しタオル法の基本

 1. 85cm×35cm程度の、やや厚手のタオルを1枚用意します。
 2. タオルを手のひらより少し大きい程度の大きさにたたみます。
 3. 水に浸して、水が滴らない程度に水分を残して絞ります。
 4. 加熱します。熱くなりすぎた時は、火傷しない温度まで冷ましてください。
  ・電子レンジを使う方法… 60〜90秒程度加熱します。
  ・熱湯を使う方法… 熱湯にひたしてから絞ります。火傷しないようにゴム手袋をはめて絞りましょう(軍手の上からゴム手袋をはめるとより安全でしょう)。
 5. 快適な温度よりは高く、火傷するよりは低い温度で患部に当てます。
  4分ほど経って冷めてきたら、同じタオルを温め直します。
  再び患部に当てます。3〜5回繰り返します。

(蒸しタオル法の後に好転反応として一時的に咳が酷くなる可能性がありますが、なるべく咳は出すようにして下さい。

また、ホッカイロなどで代用せず必ず蒸しタオルで、この手順で行って下さい。

その理由はこちらの記事で詳述しております)

この熱の上下が筋肉の伸び縮みを誘導して、ひいては肺の伸び縮みを誘導します。通常は呼吸が楽になりますが、かえって苦しく感じる時は中止して下さい。

5、鎖骨よせ

もう少し難しい方法としては、介助者が両手で鎖骨を寄せる事で胸鎖関節周辺を弛める技術があります。
上図のL(青色)が左手、R(水色)が右手ですが、まず右手を相手の胸にあて、左手でその上からしっかり締めます。呼吸困難の人の鎖骨ほど硬く感じますが、締めてあげると呼吸が楽になります(これは不思議な感じがするでしょうが、テニスの後などに手首が痛い時に、なんとなくグッと締めた事はありませんか?関節には締めるとゆるむ、という原理があるのです)
決まった時間はありませんが、そのまま30秒ほど固定して、患者の呼吸が少し穏やかになってきたら、ゆっくりと手を離します。
施術者がグラグラしないこと、相手の左右のバランスを崩さないことに注意して下さい。

6、肺炎の予後

整体では「肺炎の後は1年間は腕を使ってはいけない(重い物を持ってはいけない)」と言います。
上腕二頭筋は肩関節につながっていますが、肩関節は鎖骨とつながって、共に胸部を支える重要な役割を担っています。その為、まだ肺が充分回復していない弱い時期に腕を使うと肋骨が下がり、中に入っている肺を圧迫して回復を妨げ、すなわち体力の回復を妨げます。

また、手のひらも肺と関係が深いため、肺炎の後しばらくして手のひらの皮がボロボロむけることがありますが、これは「肺の脱皮」と言って回復の一つの目安となります。

7、終わりに

この度、武漢を中心に新型コロナウイルスが急速に広がってしまいましたが、過去にはSARS、MARS、古くはスペイン風邪、と伝染病は常に人類を襲っていますし、これからも続くでしょう。公衆衛生によって伝播を防ぐこと、遅らせること、先端医療によって治療することがもちろん重要ですが、同時に「個々人の生命力を高めること」も重要です。

この記事で述べた対処法は通常の肺炎、喘息など呼吸器系の症状に適用されて来たものですので、新型コロナにも応用可能かもしれません。伝統療法としての整体法の知恵が、少しでも役に立つよう願っております。

この記事に関しての質問や、体験談などありましたらぜひお寄せ下さい。